KALİTE

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri

  dönüştürülebilir   materyallerin tüketimine yönelmek
• Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her

  durumda ve her sahada en aza indirmek
• Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak
• Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli

  davranmak
• Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını

  sağlamak.
• Acil Durum Riskleri’ni azaltmak
• Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
• ”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirme
• İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve

  taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye  

  ve telkinde bulunmak
• Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek